Algemene voorwaarden

Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Viamart
Versiedatum: 17 april 2020

Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Viamart
 2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Viamart

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Viamart gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Viamart verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Viamart en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Viamart alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Viamart
 4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Viamart niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3 – Offertes

 1. Per opdracht zal Viamart een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd.
 2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 14 kalenderdagen geldig.
 3. Alle offertes van Viamart zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.
 4. Viamart verzendt alléén offertes via e-mail; de klant is zelf verantwoordelijk voor het uitprinten hiervan.

Artikel 4 – Website

 1. Zodra de opdracht definitief is, betaalt de opdrachtgever bij oplevering direct het overeengekomen bedrag.
 2. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Viamart behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.
 3. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Viamart nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te stellen van Viamart en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Viamart haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.
 4. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Viamart is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Viamart is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Viamart kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 5. Viamart behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website, evenals voorbereidend materiaal. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.
 6. Viamart is gerechtigd de website van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Artikel 5 – Browser compatibiliteit

 1. Voor websites draagt Viamart de zorg dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers, maar Viamart is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. Viamart garandeert op generlei wijze dat het door Viamart gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Artikel 6 – Onderhoud en service website

 1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het onderhoud op bestaande pagina’s, inhoud, en structuur van de website nadat deze website is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever.
 2. Voor het uitvoeren van onderhoud geldt een tarief conform de aangeboden offerte van Viamart.
 3. Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, worden gedurende de gehele looptijd gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.
 4. Een service- en updateovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale duur van 1 jaar.
 5. Een onderdeel van het service- en updateovereenkomst is dat Viamart geregeld een algehele back-up maakt van de website.
 6. Viamart is op geen enkele wijze dan ook aansprakelijk te stellen voor het wegvallen van inhoud van de website bij het terugplaatsen van een back-up.
 7. Een service- en updateovereenkomst is er voor de overeengekomen werkzaamheden. Alle overige werkzaamheden worden uitgevoerd tegen uurtarief of volgens afspraak.

Artikel 7 – Levering en levertijd

 1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.
 2. De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.
 3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Viamart zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Artikel 8 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is Viamart gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Viamart is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Viamart geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 9 – Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10 – Prijzen

 1. Alle op de Viamart website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Artikel 11 – Betalingen

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen te geschieden.
 2. De klant ontvangt een factuur per e-mail. Deze dient door de klant uitgeprint te worden voor zijn eigen boekhouding.

Artikel 12 – Eigendomsrecht

 1. Viamart behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen en websites, totdat de koopprijs voor al deze goederen en/of websites geheel is voldaan.

Artikel 13 – Privacy bepalingen

 1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Viamart verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

Artikel 14 – Wijzigingen, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 

Groningen, 17 april 2020

Vragen hierover?
Stuur Viamart een bericht.